Arkitektstuderende på Sejerslevgaard

Der var fint besøg på Sejerslevgaard i uge 7. Arkitektstuderende på restaureringsafdelingens sidste år tog hele gården i besiddelse og opmålte alt.

Fra mandag den 12. februar fra kl. 13 til fredag den 16. februar om eftermiddagen havde Sejerslevgaard besøg af et hold arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus, der sammen med deres vejleder adjunkt på Arkitektskolen i Aarhus, Birgitte Tanderup Eybye, opmålte gården i både plan, snit og opstalt, og også foretog nogle bygningsarkæologiske undersøgelser i bygningerne. De studerendes opgave var også at udarbejde nogle detaljetegninger af enkelte bygningsdele, f.eks. beslag, dørprofiler og lignende. Opmålingsprojektet er en del af deres uddannelse til restaureringsarkitekter.
Som tak for at de studerende kan bruge Sejerslevgaard i deres opmålingsprojekt får foreningen Sejerslevgaards Venner et sæt af den færdige opmålingsrapport, som foreningen kan anvende i sit videre arbejde med at redde gården og fortsætte arbejdet med oplysning om den vestsønderjyske bygningskultur. Det betyder, at projektet var en begivenhed, der kommer begge parter til gode, hvilket er meget glædeligt.
De studerende og deres vejleder boede under deres ophold på egnen på Kulturcenter Kiers Gaard i Højer, en anden af vor egns spændende fredede gårde.

 

Referat fra 2. ordinære generalforsamling i foreningen Sejerslevgaards Venner

Referat fra 2. ordinære generalforsamling i foreningen Sejerslevgaards Venner
den 10.3. 2016 Kl. 19.00-21.15 på Sejerslevgaard

Knap 20 personer incl. bestyrelsen, var mødt op. Generalforsamlingen indledtes med et lysbillede foredrag om vestslesvigsk bygningskultur v. overinspektør Elsemarie Dam-Jensen Museum Sønderjylland. I pausen inden generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage i stuerne.

Generalforsamlingen blev afviklet i forhold til foreningens vedtægter.

  1. Valg af dirigent: Andreas Hansen foreslået og valgt. Stemmetællere vælges ikke. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er indkaldt med 2 ugers varsel i stedet for 3, forsamlingen giver dispensation for dette. Som referent vælges Doris Christensen.
  2. Formanden for venneforeningen Inger Lauridsen fremlægger sin beretning, som uddeles i kopi. Hovedpunkterne i beretningen er: Aktiviteter i årets løb. Dannelse af den Selvejende Institution. ’Fundraising’. Renovering af gården. Projekt ved arkitektstuderende. Beretningen godkendes. Formanden takker alle for engagement i Sejerslevgaard (f.eks. kagebagning, træfældning, oprydning, moralsk støtte).
  3. Kasserer Arne Johnsen gennemgår regnskabet for 2015, som er revideret og udsendt til alle. Der er 68 medlemmer i venneforeningen og årsregnskabet viser et overskud på 36.545,56 kr. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.
  4. Henriette Andresen og Anders Soberra, fratræder som suppleanter. Som nye suppleanter er følgende foreslået, og valgt: Tove L. Roth, Sdr. Sejerslev og Valter Larsen, Rømø. Asger Vind og Jacob Krogsgaard er foreslået og valgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant. Formanden udnævner Pernille og Johannes til æresmedlemmer, incl. livslangt medlemsskab af Sejerslevgaards Venneforening.
  5. Der er ingen indkomne forslag.
  6. Kontingentet til venneforeningen foreslås uændret i 2016, dette efterkommes.
  7. Eventuelt: Det foreslås at man orienterer pressen (lokale ugeaviser) om at der har været en velbesøgt generalforsamling. Vedr. stabling af kløvet brænde, tilbyder flere sin hjælp og ekspertise.Generalforsamlingen slutter kl. 21.15 i god ro og orden.

— O —

Konstitueringsmøde i foreningen Sejerslevgaards Venner på Sejerslevgaard den 17.3. 2016 kl. 13.00

Tilstede: Inger Lauridsen, Arne Johnsen, Doris Christensen. Skriftlige tilkendegivelser fra Andreas Andresen og Pernille Bejer. Dagsorden: Konstituering af bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerer sig i enighed, som følger: Formand: Inger Lauridsen, kasserer: Arne Johnsen, sekretær: Doris Christensen, Andreas Andresen: medl. af bestyrelsen og udpeget medlem til Den Selvejende Institution, Pernille Bejer medl. af bestyrelsen. Som suppleanter, valgt på generalforsamlingen: Tove Roth og Valter Larsen.

Mange professionelle håndværkere

Sejerslevgaard har haft besøg af mange professionelle håndværkere. Håndværkerne var på kursus på Restaurerings- og håndværkeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Syddansk Erhvervsskole har på restaureringsuddannelsen netop et videreuddannelsesforløb med tema for håndværkere fra Vadehavsområdet. Dette sker i samarbejde med Nationalpark Vadehavet.

Sejerslevgaard var udvalgt som praktiksted for kurset. Her skulle teknikker og håndelag afprøves på virkelighedens opgaver. Gården har masser af udfordringer at byde på for håndværkerne. Det var specielt arbejdsopgaver indenfor i beboelsesdelen, der var i fokus.

Hoveddøren

Flisevæg

Indvendige døre

Billeder fra loppemarked SEP 2015

Restaurering af gården

Kære Venner

Vi har brug for din hjælp !

Vi søger penge til restaurering af Sejerslevgård hos Realdania. Vi søger om støtte til den udvendige restaurering af tagarealer, murværk, 11 vinduer og 3 yderdøre.

Følg dette link  http://www.undervaerker.dk

og find projektet “Center for bygningsbevaring” og støt vores projekt!

Vi har brug for minimum 200 likes inden 5 dage 🙂

Her på hjemmesiden kan du læse mere om projektet

På forhånd tak

Sejerslevgaards Venner

Billeder fra loppemarked

Hjælp til loppemarked

 Kære medlemmer og kommende medlemmer af Sejerslevgaards Venner.
Vi afholder loppemarked lørdag den 11. April. Kl. 10-16

Vi regner med der kommer mange……………fordi:

Vi reklamerer i ugeaviser, på biblioteker/butikker i nærheden af bestyrelsesmedlemmerne http://www.markedskalenderen.dk, på vores facebookside, på vores hjemmeside og på de to app’s “loppemarked” og “fleafinder”(under vejloppemarked, den har 20.000 brugere) og sidst men ikke mindst på gårdens store røde lade (mod nord) og på en vogn overfor gården.

Derfor har vi brug for hjælp til :

Donation af pladekage (skal kunne spises med én hånd).

Kaffe og kagesalg i løbet af dagen.   

Kontakt Doris (50 53 06 73) senest fredag d. 10. April. Kl. 12

 

Dirigering af trafikken/p-pladser.

Kontakt Anders (30 27 22 54) senest fredag d. 10. April. Kl. 12

 

Det vil være dejligt, hvis I vil komme med diverse effekter fra lofter, garager, naboer og venner. Effekter som I vil donere og evt. selv sælge til fordel for Sejerslevgaards Venner.

Aflevering af lopper er fredag den 10. April. kl. 15-17 på Nylandsvej 2, 6280 Højer

Interesserede kan også selv vælge at betale for en plads at stille sine egne ”lopper” op ved eget bord. En stadeplads på ca. 2×3 meter koster 150,- kr. eller et års medlemskab af Sejerslevgaards Venner. Tilmelding til loppemarked sker enten på gårdens hjemmeside. www.sejerslevgaard.dk eller ved henvendelse til tlf: 30 74 86 12 (Inger Lauridsen).

På foreningens vegne

Henriette Andresen

Billeder fra nytårs-arrangement – 25. januar 2015

Klar til arrangementet:

Parkering:

Dagligstue:

Piesel:

Folkestuen:

Køkken:

Foredrag:

 

Nyhedsbrev fra Sejerslevsgaards Venner

Kære medlemmer og forhåbentlig kommende medlemmer af Sejerslevgaards Venner, her kommer et nyhedsbrev omhandlende afholdte og fremtidige arrangementer.

Nytårsarrangement
Søndag den 25. januar havde vi et Nytårsarrangement på gården. Der var fyret op i kakkelovnene, der var lavet æbleskiver på brændekomfuret i køkkenet, bagt gode råd og brygget kaffe. Vi havde dækket op til ca. 48 personer, i henholdsvis daglig- og folkestue. Vi var enige om, at der ville være mulighed for at dække op i køkkenet……..hvis der kom flere end de 48.

Arrangementet skulle begynde klokken 14. Men allerede kl. 13.35 kom de første gæster og det var starten på en lang strøm af mennesker, der ville deltage i arrangementet. Vi fik derfor travlt med at finde ekstra stole og plads til de mange mennesker. Vi måtte åbne den kolde pisel for at få plads, køkkenet blev lynhurtigt fyldt op, selv i bryggerset var der gæster….. Der var folk overalt! Der blev talt 105 personer J.

Det var meningen at Pernille ville vise interesserede rundt på gården efter velkomst og kaffe.Rundvisningen blev af helt naturlige grunde aflyst. Nogle havde taget en runde før arrangementet startede, andre tog en runde efter foredragene.

Vi havde bedt Egil Hoydal, Finn Andresen og Andreas Andresen om at fortælle historier fra henholdsvis Emmerlev sogns sognekrønike, Sønder Sejerslev og om livet på gården.

På trods af praktiske problemer med de manglende siddepladser, om der var kaffe og hjemmebag til alle, var det til stor glæde for os i bestyrelsen, at se gården være stuvende fuld af gæster.

Tak til alle jer som deltog!

Billeder fra arrangementet kan ses på vores facebookside “Sejerslevgaard”

De vil også blive lagt ind her på hjemmesiden – www.sejerslevgaard.dk

Realdania kampagnen Underværker, bygningsarvens ildsjæle.
Fristen for støtte udløb den 27 januar 2015. Der skulle minimum 200 støtter til, før udvalget ville se på ansøgningerne. Vi nåede op på 417 støtter J. Nu venter vi i spænding på resultatet J. I skrivende stund vides ikke hvornår de ca. 206 ansøgninger er gennemgået. Kryds venligst fingre.

Tak til alle dem der har støttet Sejerslevgaard via kampagnen Underværker.

Generalforsamling i Sejerslevgaards Venner.
Tirsdag den 24. marts kl. 19 holder Sejerslevgaards Venner generalforsamling på Klægager.
Klægager
Østerende 13
Ballum
6261 Bredebro

Dagsorden for generalforsamlingen udsendes. Udover generalforsamlingen vil Egil Hoydal fortælle om Emmerlev sognekrønike.
Kaffen koster 55 kr., som betales direkte til Klægager.

Sæt derfor kryds i kalenderen og tilmeld jer via gårdens hjemmeside : www.sejerslevgaard.dk

Eller ring på mobil nr. 30 27 22 54 (Formand Anders Soberra)

Loppemarked
Lørdag den 11. april holder Sejerslevgaards Venner loppemarked. Vi vil gerne lave flere arrangementer på Sejerslevgaard, og for at skaffe midler til det og den løbende renovering, afholder vi i april et loppemarked foran gården. Det vil være dejligt, hvis I vil komme med diverse effekter fra lofter, garager, naboer og venner. Effekter som I vil donere og evt. selv sælge til fordel for Sejerslevgaards Venner.
Interesserede kan også selv vælge at betale for en plads at stille sine egne ”lopper” op ved eget bord. En stadeplads på ca. 2×3 meter koster 150,- kr. eller et års medlemskab af Sejerslevgaards Venner. Tilmelding til loppemarked sker enten på gårdens hjemmeside. www.sejerslevgaard.dk eller ved henvendelse til tlf: 30 74 86 12 (Inger Lauridsen).

 

Folder
Sejerslevgaards Venner har fået lavet en folder, hvis hensigt er at udbrede kendskabet til Sejerslevgaard og Sejerslevgaards Venner. Den kan afhentes hos Antik- Rosenhuset Byvej 2, Ballum – 6261 Bredebro.

Alle opfordres til at hente og uddele folderen ”Sejerslevgaards Venner”.

Kontingent for 2015
Det er tid til at forny dit kontingent til Sejerlevgaards Venner.   

Kontingentet er uændret 150 kr. pr. person, for et års medlemsskab.

Man kan også betale 1500 kr. én gang for alle, for et livsvarigt medlemskab.

Firma medlemskab koster 500 kr.

Kontingent for 2015 indbetales på:
Reg. nr.: 9828 Konto nr 8850251224

På vegne af bestyrelsen af Sejerslevgaards Venner

 Henriette Andresen