Referat fra 2. ordinære generalforsamling i foreningen Sejerslevgaards Venner

Referat fra 2. ordinære generalforsamling i foreningen Sejerslevgaards Venner
den 10.3. 2016 Kl. 19.00-21.15 på Sejerslevgaard

Knap 20 personer incl. bestyrelsen, var mødt op. Generalforsamlingen indledtes med et lysbillede foredrag om vestslesvigsk bygningskultur v. overinspektør Elsemarie Dam-Jensen Museum Sønderjylland. I pausen inden generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage i stuerne.

Generalforsamlingen blev afviklet i forhold til foreningens vedtægter.

  1. Valg af dirigent: Andreas Hansen foreslået og valgt. Stemmetællere vælges ikke. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er indkaldt med 2 ugers varsel i stedet for 3, forsamlingen giver dispensation for dette. Som referent vælges Doris Christensen.
  2. Formanden for venneforeningen Inger Lauridsen fremlægger sin beretning, som uddeles i kopi. Hovedpunkterne i beretningen er: Aktiviteter i årets løb. Dannelse af den Selvejende Institution. ’Fundraising’. Renovering af gården. Projekt ved arkitektstuderende. Beretningen godkendes. Formanden takker alle for engagement i Sejerslevgaard (f.eks. kagebagning, træfældning, oprydning, moralsk støtte).
  3. Kasserer Arne Johnsen gennemgår regnskabet for 2015, som er revideret og udsendt til alle. Der er 68 medlemmer i venneforeningen og årsregnskabet viser et overskud på 36.545,56 kr. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.
  4. Henriette Andresen og Anders Soberra, fratræder som suppleanter. Som nye suppleanter er følgende foreslået, og valgt: Tove L. Roth, Sdr. Sejerslev og Valter Larsen, Rømø. Asger Vind og Jacob Krogsgaard er foreslået og valgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant. Formanden udnævner Pernille og Johannes til æresmedlemmer, incl. livslangt medlemsskab af Sejerslevgaards Venneforening.
  5. Der er ingen indkomne forslag.
  6. Kontingentet til venneforeningen foreslås uændret i 2016, dette efterkommes.
  7. Eventuelt: Det foreslås at man orienterer pressen (lokale ugeaviser) om at der har været en velbesøgt generalforsamling. Vedr. stabling af kløvet brænde, tilbyder flere sin hjælp og ekspertise.Generalforsamlingen slutter kl. 21.15 i god ro og orden.

— O —

Konstitueringsmøde i foreningen Sejerslevgaards Venner på Sejerslevgaard den 17.3. 2016 kl. 13.00

Tilstede: Inger Lauridsen, Arne Johnsen, Doris Christensen. Skriftlige tilkendegivelser fra Andreas Andresen og Pernille Bejer. Dagsorden: Konstituering af bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerer sig i enighed, som følger: Formand: Inger Lauridsen, kasserer: Arne Johnsen, sekretær: Doris Christensen, Andreas Andresen: medl. af bestyrelsen og udpeget medlem til Den Selvejende Institution, Pernille Bejer medl. af bestyrelsen. Som suppleanter, valgt på generalforsamlingen: Tove Roth og Valter Larsen.

Der er lukket for kommentarer.